Sun, Feb 14, 2021
09:00 pm IST

Alumni Association

Room No- 257 Faculty Building
IIT Kanpur 208016
Email: alumni@iitk.ac.in
Phone: 0512 2594400 / 4407


Invite a friend

Know someone who might be interested in attending? Let them know by sharing this event.

Share Tweet Whatsapp

Registered Members

 1. Divyaroop Bhatnagar
 2. Arijit Bose
 3. Muktesh Pant
 4. Shailesh Sampat
 5. Sarbmeet Kanwal
 6. Surendra Kumar Gupta
 7. Sridhar Adibhatla
 8. Shankar Ray
 9. Vijay Parthasarathy
 10. Arun Golas
 11. S Ravishankar
 12. Harish Kumar
 13. Unnikrishnan S
 14. Rajiv Kumar Srivastava
 15. Vijay Sharma
 16. Ranjan Kaul
 17. Anurag Bisaria
 18. Saurabh Chandra
 19. Prabhakar Devdas Mallya
 20. Rajeev Tandon
 21. Rajiv Bhatnagar
 22. Indrajit Purkayastha
 23. Roli Garg Wendorf
 24. Mridul Kumar
 25. Ambrish Mathur
 26. Chandra Srivastava
 27. Ashok Bhandari
 28. Vinod Gupta
 29. Bhupendra Tandonn
 30. Raphael Verghese Parambi
 31. Sudhakar Kesavan
 32. Dhruv Gupta
 33. Vikas Mehrotra
 34. Narendra Prasad
 35. Niraj K Jain
 36. Partha Banerjee
 37. Kishore Mohanty
 38. Suresh Kumar Lodha
 39. Rajendra Bhattarai
 40. Nagendra Satyan
 41. Pradeep(Prapanna)
 42. Ranjan Banerji
 43. Pramod Kumar Roy Sharma
 44. Sushant Agrawal
 45. Rakesh Bhan
 46. Ashok Kumar
 47. Ramu Sheshadri
 48. Vikas Mehrotra
 49. Vikas Sonwalkar
 50. Adit Deva Singh