Obituary

Brij Mohan Lal Jain

(BT/EE/1970)

23-10-1947|02-05-2018

Nitesh Prajapat

(BT/ME/2012)

Kamal Kalwani

(BT/EE/2010)

Sudhanshu Singh

(BT/CE/1997)

Dinesh K. Sinha

(BT/CE/1974)

16/10/1952|28/06/2018